Zasady i warunki

Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

1. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm., zwana dalej: „u.ś.u.d.e.”).

2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

3. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1) Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.);

2) Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca informacje o nowych, ważnych wiadomościach ze świata technologii, promocjach sprzętowych, umieszczanych na stronie internetowej zalecane.pl, jak również informacji o oferowanych aktualnie usługach i produktach Administratora. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody Newsletter może obejmować również informacje handlowe dotyczące usług i produktów oferowanych przez podmioty współpracujące z Administratorem;

3) Stronia – strona internetowa  dostępna pod adresem https:/zalecane.pl

4) Regulamin – niniejszy dokument – Regulamin Strony zalecane.pl;

5) Administrator – Zalecane.pl Piotr Siekierko z siedzibą w Dąbczyn (18-230 Ciechanowiec)

6) Podmioty współpracujące – podmioty, z którymi współpracuje Administrator;

7) Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki regulaminu.

8) Użytkownik zarejestrowany – osoba, która chce tworzyć treści na stronie — wiadomości, informacje o promocjach, po akceptacji regulaminu i rejestracji.

9) Komentator –  osoba która, po akceptacji regulaminu nie tylko obserwuje treści na stronie, ale również aktywnie je komentuje.

10) Usługi – wszelkie funkcjonalności świadczone na stronie

4. Charakter prawny strony.

1) Strona jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.

2) Strona jest skierowany do użytkowników, członków, komentatorów zainteresowanych treściami publikowanymi.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem strony polegają na:

1) umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem strony

2) przesyłaniu informacji Newsletter.

3) możliwości założenia konta na stronie w celu publikowania treści

4) możliwości komentowania za pośrednictwem konta Facebook

5) wykonywaniu reakcji w publikacjach

6) publikowania treści, które pojawia się na stronie

6. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu użytkownik otrzymuje dostęp do strony, na której może zapoznawać się z treściami

7. Z chwilą akceptacji regulaminu newslettera przez osobę podającą dane w formularzu zapisu na newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony i można z niej zrezygnować a dane użytkownika mogą zostać usunięte na życzenie.

8 Z chwilą rejestracji na stronie użytkownik staje się zarejestrowanym użytkownikiem Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

9. Do korzystania ze strony niezbędne jest:

1) Urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej;

2) Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3) Aktywne konto Facebook w przypadku chęci komentowania treści

4) Akceptacja ciasteczek – niezbędne również do oddawania ważnych głosów w artykułach

5) Wyłączone oprogramowanie do blokowania skryptów i reklam

10. Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych:

Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usług wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11. Warunki zawarcia Umowy:

1) Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter, oraz zaakceptowały Regulamin;

2) Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej.

3) Umowę o usługi mogą zawrzeć osoby, które założyły konto na stronie w celu tworzenia treści

4) Formularz rejestracyjny wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z form publikacji wymaga podania loginu, hasła i konta e-mail.

12. Warunki rozwiązania Umowy.

Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:

1) na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez kontakt z Administratorem

2) z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

13. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia strony, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

14. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i Portalów internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

Rozdział 5. Obowiązki komentatora.

15. Użytkownik zobowiązuje się do korzystają z serwisu zgodniie z niniejszym regulaminem, prawem, normami współżycia społecznego, dobrym smakiem, a także nie zamieszcza treści:

  1. Niezgodnych z prawem, obyczajami
  2. Gorszących, pornografii
  3. Obrażających uczucia religijne
  4. Wzywających do nienawiści ze względu na rasę, pochodzenie, etniczność, poglądy
  5. Propagujących piractwo w jakiejkolwiek formie
  6. Reklamowych, w tym konkurencyjnych stron, chyba że w formie argumentu w dyskusji.

16. Administrator serwisu ma prawo do usunięcia lub zablokowania/ukrycia komentarzy użytkownika łamiącego postanowienia pt 15.

Rozdział 6. Prawa i obowiązki użytkownika zarejestrowanego.

17. Wszystko, co dotyczy obowiązków komentatora,

18. Treści tworzone przez zarejestrowanych użytkowników muszą przejść wcześniejszą weryfikację przed Administrację strony

19. Administracja ma pełne prawo do modyfikowania treści przygotowywanych przez zarejestrowanych użytkowników, zwykle sprowadza się to do poprawek językowych

20 Treści przygotowane przez zarejestrowanych użytkowników nie muszą pojawić się na łamach strony. Podstawą do odrzucenia treści jest niezgodność z tematyką strony lub przez naruszenie niniejszego regulaminu.

21. Przykładowe zgodne z polityką strony: Informacje o promocjach, premierach, zapowiedziach, wydajności lub przewidywanej wydajności: sprzętu związanego z grami, komputerami, laptopami konsolami, smartphone, innymi urządzeniami elektronicznymi.

22. Jeżeli zarejestrowany użytkownik nie jest pewny zgodności co do zgodności treści ze strony powinien skontaktować się z administracją strony.
23. Wymagania dotyczące technicznych aspektów treści:

  1. Wszystkie publikacje poza informacjami o promocjach powinny zawierać przynajmniej 150 słów Nie jest to nawet wymóg związany z SEO (250 slow uznaje się za minimum). Wymóg związany jest jedynie z chęcią oferowania wpisów, które niosą za sobą treść.
  2. Opatrzenie tekstu obrazkiem związanym z tematyką o minimalnych wymiarach 1200×900 pikseli. Obrazek powinien pochodzić z darmowych baz (producenci sprzętu udostępniają takowe).
  3. Dopuszczalne są również obrazy opracowane autorsko lub zmodyfikowane (z darmowych treści). Z zaznaczeniem, że publikujący ten obraz na zalecane.pl oddaje wszelkie prawa autorskie, prawa do wykorzystania stronie zalecane.pl, która dalej może wykorzystywać ten obraz.
  4. Teksty, niebędące recenzjami, krótkimi opiniami o produkcie powinny być opatrzone źródłem (prezentowanych) informacji.

24. Użytkownik dokonując rejestracji akceptuje niniejszy regulamin, uznaje również, że właścicielem  treści tworzonych przez zarejestrowanego użytkownika, obrazów staje się firma Piotr Siekierko zalecane.pl.

25. Dopóki zarejestrowany użytkownik nie wyrazi inaczej jego publikacja będzie znajdować się na stronie pod jego nickiem lub nazwiskiem. W przypadku skorzystania prawa do bycia zapomnianym wszelkie dane osobowe zarejestrowanego użytkownika zostaną usunięte a jego publikacje przypisane innej osobie.

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, 

Ochrona danych osobowych:

26. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest zalecane.pl Piotr Siekierką z siedzibą w Dąbczyn 5 18-230 Ciechanowiec.

27. Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

1) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie strony”;

2) przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe;

3) prowadzenia (za uprzednią zgodą) marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem, do czasu wycofania zgody

4) korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na stronie serwisu;

5) obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

6) analitycznym i statystycznym.

7) prezentacji aktywności na stronie, wyodrębniania popularnych wpisów, prezentacji ocen

28. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności

29. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. Wycofanie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres: [email protected] i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

30. Dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób bez dostępu osób trzecich. Administracja zapewnia również, że dane nie będą wykorzystywane inaczej niż zapisano w regulaminie.

31. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że następuje to w związku z powierzeniem przetwarzania danych przez Administratora lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

32. Prawa osób, których dane dotyczą, o których mowa w Polityce Prywatności można realizować przesyłając żądanie na adres: [email protected]

Rozdział 6. Prawa autorskie

33. Zarówno układy treści zawarte na strony, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

34. Można korzystać z tekstów zawartych na strony w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych na strony w innym celu nie wymaga zgody zalecane.pl pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Tekst pochodzi ze strony zalecane.pl”.

35. Zdjęcia wykorzystywane do postów pochodzą z banków zdjęć płatnych lub darmowych udostępnianych na licencji CC, lub pochodzą z domeny publicznej.

24. Treści stworzone i opublikowane na łamach zalecane.pl przez zarejestrowanych użytkowników są własnością strony zalecane.pl.

36. W przypadku rezygnacji z konta na stronie teksty stworzone przez zarejestrowanych użytkowników mogą

1) pozostać na stronie w niezmienionej formie z informacjami o autorze

2) pozostać na stronie z przypisanym innym autorem, jeżeli rezygnujący zarejestrowanych użytkowników zażąda całkowitego usunięcia danych ze stron zalecane.pl

37. Strona zastrzega sobie prawo do modyfikowania i przekształcania treści wykonanych przez zarejestrowanych użytkowników

38. Komentujący zachowują wszelkie prawa do wypowiedzi opublikowanych na stronie, włącznie z prawem do ich usunięcia.

39. Strona zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania komentarzy łamiących zasady i warunki

Rozdział 7. Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i reklamowe, zmiany regulaminu

Postępowanie reklamacyjne

40. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu strony w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie pod adres: [email protected]

41. Wszelkie sprawy dotyczące strony powinny być przesyłane pod adres [email protected]

Tryb zmiany Regulaminu

42. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

43. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej http://zalecane.pl/zasady-i-warunki nowego brzmienia Regulaminu.

44. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej nowe brzmienie Regulaminu.

45. Zarejestrowani użytkownicy otrzymają również powiadomienia w panelu użytkownika lub w wiadomości email.

46. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

Prawo i sąd właściwy

47. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

Wykładnia postanowień Regulaminu

48. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

Regulamin powstał na podstawie https://gdpr.pl/

Obok

Prośba o moje informacje

 
Close

Żądanie usunięcia konta

Close

Żądanie usunięcia informacji

Close

Ogólne zapytanie / zapytanie do DPO